اولین آیتم که با این هیرو باید بزنید هست چون به وسیله این آیتم و لول ۶ خیلی* راحت میتونید بازی کنید

از وقتی* آیتم هم اومده یکی* از آیتم*های اصلی* این هیرو شده و به داشتن مانا خیلی* کمک میکنه

بعد از اون میتونید آیتم را بخرید و با این آیتم و داشتن لول ۳ پول در آوردن برای شما خیلی* راحت تر میشه

در بعضی* از بازی*ها شما مجبورید آیتمی که گفتم اول را ببندید چون تیم به شما و این آیتم نیاز دارد

بعد از این آیتم شک نکنید و سریع آیتم را بخرید که با این هم میتونید راحت فرار کنید و هم اینکه دشمن نمی*تونه از دست شما فرار کنه

از وقتی* که آیتم BKB دیگه با لول ۶ این هیرو آماده نمیشه کسی* از استفاده نمی*کنه اما در بعضی* از بازی*ها شاید یک بر هم استفاده از این آیتم به درد شما بخوره

آیتم هم پیشنهاد خوبیه هم با آیتم دیگر مچ هست هم اینکه سرعت و مانا و همه چیز هیرو شما رو زیاد میکنه

آیتم هم برای گیج کردن دشمن و اتکر شدن هیرو شما خوبه

دیگر آیتم ها:

و آیتم هم بدترین آیتم در مقابل این هیرو هست

این آیتم رو هم فراموش کردم گفتم بذارم