مسلماً هیرو های Attacker خیلی با این هیرو مچ هستند :

هیرو هایی هم که خیلی به اسکیل وابسته نیستند و در ضمن Health زیدی دارند و Back نمی کنند ، می تونند جلوی این هیرو وایستند :
این هیرو هم که با 6 اش .......... :